image
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinná předškolní docházka

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Povinná předškolní docházka začíná 1. září daného školního roku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven minimálně na 4 hodiny denně a to v časovém rozmezí od 7,45 do 11,45 hodin. Neplatí ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základní škole.

Ukončení docházky

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona).

Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

Omlouvání neúčasti dětí předškolního vzdělávání

Předem známá absence:

- zákonný zástupce podá, nejpozději 1 den předem písemnou žádost k uvolnění dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání učitelce MŠ, vyplní a podepíše svojí žádost v dokumentu MŠ Omluvné listy

Nenadálá absence:

- v den nenadálé nepřítomnosti dítěte v MŠ, omluví zákonný zástupce dítě do 7,30 hod. telefonicky nebo SMS zprávou, ihned po návratu do MŠ vyplní omluvný list, který je dostupný v kmenové třídě dítěte (uvedeno bude jméno dítěte, důvod nepřítomnosti, termín od-do, kdy nepřítomnost bude trvat a podpis osoby, která informaci poskytuje škole).

Neomluvené absence

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte, nejdéle však do 3 dnů ode dne výzvy. Neomluvené absence nahlásí ředitelka MŠ na OSPOD - orgán sociálně-právní ochrany dětí v Pelhřimově.

Individuální vzdělávání

Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání. Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského zákona.

Ředitelka, doporučí zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti jsou obsaženy v ŠVP MŠ.

Termín pro ověření znalostí

Termín, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí: 3. týden v listopadu a náhradní termín pro ověření stanoven na 4. týden v listopadu.

Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.