design
 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

Distanční výuka je povinná a má legislativní oporu - § 184a

školského zákona.

Od 1. 9. 2020 je povinností mateřské školy poskytovat vzdělávání

distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je

předškolní vzdělávání povinné. Distančně se vzdělává z důvodu

krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení

karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%)

„předškoláků" v mateřské škole.

 

Distanční vzdělávání

je zvolený takový způsob vzdělávání, který bude v nejlepším zájmu

dítěte a bude korespondovat s jeho schopnostmi a dovednostmi.

Rodiče budou vyzváni k distanční výuce SMS zprávou na mobilní

telefon, dále na emailovou adresu (pokud ji mají). Pro navázání

této komunikace mateřské školy s rodiči je nutné, aby rodič, co

nejdříve odpověděl a tím potvrdil informaci o distančním

vzdělávání.

 

Naše mateřská škola preferuje vzdělávání distančním způsobem

formou off-line aktivit:

Rodiče byli s distanční výukou seznámeni, na informační schůzce v

měsíci září, kde jim byla nabídnuta forma distančního vzdělávání.

Naše nabídka on-line vyučování nebyla rodiči přijata. Rodiče se

nechtěli zapojit do on-line vzdělávání, jako důvod uváděli málo času,

jeden počítač v rodině, starší sourozenec, jakožto dítě školou povinné

a již jedna nebo vícero probíhající on-line výuky v rodině.

Z hlediska obsahu vzdělávání jsme po dohodě s rodiči volili vlastní

zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu

MŠ.

Distanční vzdělávání – vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblasti jsou zpracovány jednotlivými učitelkami dle

třídního vzdělávacího plánu vycházející z ŠVP MŠ. V těchto

vzdělávacích oblastech je zahrnuta motivace, rozvoj jednotlivých

gramotností, rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné a hrubé

motoriky.

 

Pracovní listy:

Grafomotorické listy

- grafomotorické listy na aktuální téma (kontrola správného úchopu

tužky – vše je rodičům podrobně popsáno a formulováno), práce na

velkém formátu papíru

Předmatematická dovednost

- pracovní listy, které obsahují určení čísla

- dokreslení počtu teček, dle zadaného obrázku

- vyhledávání a zapsání počtu (dle aktuálního tématu)

- určení více x méně

- vystřihování číslic a následné lepení ke správnému počtu na

obrázku, apod.

Předčtenářská gramotnost

- čtení pohádkového příběhu (dle tématu)

- rozbor příběhu, tvoření vět

- vyhledání hlavních postav

zpětné vyprávění příběhu samotným dítětem 

(rozvoj komunikativních dovedností)

- vyhledávání v knize (popis obrázku)

- logopedické básničky

Zraková orientace

- pracovní listy obsahující vyhledávání určeného tvaru, jeho určení

následné vybarvení

- bludiště a vyhledávání správné cesty, logické hry, puzzle, pexeso

- pravo-levá orientace

- určení nahoře x dole, před x za, apod.

Poznávání barev

- různé druhy omalovánek

- doplňovačky se zaměřením poznání a určení barvy

Sluchové vnímání

- různé hry na rozvoj sluchového vnímání

- poznávání první hlásky ve slovech, apod.

Jemná motorika

Dodání barevných papírů a drobných výtvarných předmětů

(provázky, korálky, samolepící folie, různé druhy ozdobných papírů,

apod.) k vytvoření zadaného úkolu, kdy měly děti tvořit dle své

fantazie, lepit, stříhat, navlékat. Zde byla možnost využít libovolný

materiál, který mají děti doma.

- nácvik zavazování uzlu a následné kličky

- nácvik správného úchopu nůžek a následné stříhání

- práce s jemným materiálem (luštěniny, korálky, písek apod.)

- modelování

Hrubá motorika

- rozvoj tělesné zdatnosti jednotlivého dítěte

- pobyt v přírodě

- překonávání různých překážek (poskoky, přelézání, apod.)

- rozvoj rovnováhy

- práce s míčem (úchop míče, hod spodním obloukem, chytání míče

do „klubíčka“)

 

V případě distanční výuky bude každému dítěti připravena velká

plastová obálka, kde budou vytisknuty pracovními listy, které se

rodičům dopraví po domluvě do schránek nebo si je rodiče

bezkontaktně vyzvednou v naší mateřské škole. Obálky budou

připraveny před vchodem do MŠ. Rodiče dětí, které nespadají do

našeho okresu a nemohou se osobně dostavit, budou kontaktováni a

po vzájemné domluvě jim bude zadání odesláno emailem a rodiče si

samostatně vytisknou jednotlivé listy.

Pokud rodiče budou mít nějaký dotaz, obrátí se na nás emailem nebo

telefonicky (tel. čísla na paní učitelky jsou uvedeny na stránkách

MŠ).

 

Zpětná vazba s mateřskou školou

- donesení pracovních listů a výrobků z distanční výuky do MŠ

- společné zhodnocení vypracovaných materiálů při distanční výuce

v MŠ

- zhodnocení samostatné práce jednotlivých dětí (rozvoj

komunikativních dovedností jednotlivých dětí)

- zhodnocení práce dětí proběhne i s rodiči

 

Omlouvání absencí:

- stejně jako v prezenčním vzdělávání

- dokládání důvodů neúčasti, (na SMS, smluvený třídní email, email

mateřské školy)

učitelka eviduje absence

 

Učitelky nadále zapisují do třídní knihy:

- kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem

- kterých dětí se týká (pokud jsou ve třídě mateřské školy zařazeny

různě staré děti)

- jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu – době distančního

vzdělávání realizován

- je nutné evidovat účast dětí na vzdělávání, účast je posuzována

přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v

průběhu týdne - distančního vzdělávání

- nejsou pevně určené přesné časy distančního vzdělávání

 

Školní stravování:

- z organizačních a hygienických důvodů je přerušeno