design
 

Zápis dětí do Mateřské školy Vyskytná u Pelhřimova na školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve středu 3.5.2023    od 12.00 do 17.00 hodin.  
K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. V případě, že Vám nabídnutý časový interval nevyhovuje, kontaktujte prosím telefonicky zástupkyni pro mateřskou školu.  

Telefonní číslo MŠ Vyskytná – 605 207 882

Zástupce pro MŠ: Bc. Miroslava Koutníková

E-mail vyskytnacek@seznam.cz

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

pro zápis dětí na školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vyskytná 151, okr. Pelhřimov, 394 05 Vyskytná stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria:

1.     Dítě musí být řádně očkováno dle § 50 Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Dítě s povinnou předškolní docházkou nemusí být očkováno.

2.   Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v místě příslušné obci Vyskytná okr. Povinnost je dána pro děti narozené od 1.9.2017 do 31. 8. 2018 a dříve narozené. Zákonný zástupce je tedy povinen se v daném termínu dostavit s dítětem k zápisu do MŠ, případně oznámit, že jeho dítě navštěvuje předškolní vzdělávání v jiné obci, nebo se bude vzdělávat individuálně doma.

3.   Dále se do MŠ přednostně přijímají děti podle věku k celodenní docházce, které 1. září 2023 dovrší věku 3let. Děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity. Pokud nebude kapacita do 30. září 2023 MŠ naplněna, lze přijmout k celodenní docházce dítě mladší 3let, které je schopné plnit podmínky předškolního vzdělávání.

4.   Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).

Ve Vyskytné dne 31. 3. 2023                                                                                                                       Mgr. Lenka Linhartová                                                                                                                                                                                                 ředitelka školy