design
 

Platby v MŠ Vyskytná

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici „Úplata za předškolní vzdělávání“.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání je 

300,- Kč za měsíc.

Úplata za školní stravování dětí je stanovena ve „Vnitřním řádu školní jídelny“.

Poplatky za stravné v MŠ Vyskytná

Do 6 let věku dítěte:

·        přesnídávka 9,- Kč

·        oběd  20,- Kč

·        svačina 9,- Kč

Do 7 – 10 let věku dítěte:

·        přesnídávka 9,- Kč

·        oběd  22,- Kč

·        svačina 9,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ.

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Na úhradu školného a stravného má organizace zřízen účet v České spořitelně na pobočce v Pelhřimově. Číslo účtu/kód banky: 622694369/08000.

Pověřená pracovnice (účetní) provede kontrolu plateb a při jakékoli nesrovnalosti ihned informuje ředitelku školy, která se zákonným zástupcem, jehož platba nebyla v daném termínu provedena, dohodne náhradní termín splatnosti dlužné částky.