design
 

   Pravidla pro zproštění zákonného zástupce od povinnosti úplaty za školní družinu, resp. školní klub

Zákonný zástupce žáka předloží řediteli školy žádost o zproštění od povinnosti úplaty za školní družinu resp. školní klub. Od úplaty lze osvobodit podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělání v platném znění jestliže:
a/ účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
b/ účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c/ účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.
Součástí žádosti zákonného zástupce/ ve formě přílohy/ jsou  doklady prokazující některou z výše uvedených skutečností oprávněnost prominutí úplaty.

ve Vyskytné dne 1.9.2016                   Mgr. Lenka Linhartová


Provoz školní družiny 6.20 - 7.20 hod
                                 11.15 - 16.00 hod


Odpoledne v rámci školní družiny chodíme ven. Je potřeba vhodné oblečení na pobyt venku.