design
 

Otevření MŠ Vyskytná od 12.4.2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a také pro děti, jejichž rodiče vykonávají tyto profese:

·    zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

·    pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné   výchovy,

·        zaměstnanci bezpečnostních sborů,

·        příslušníci ozbrojených sil,

·        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

·        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

·    zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

·        zaměstnanci Finanční správy České republiky.

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝCH PROFESÍ ZÁKONNÝ DOLOŽÍ ŠKOLE POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE.

 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Děti, které 12.4.2021 nastoupí do MŠ BUDOU POVINNĚ TESTOVANÉ. Testování dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek nebo první den, kdy dítě nastoupí k docházce do MŠ. Děti budou testované za přítomnost zákonných zástupců dítěte. Testy poskytuje školka. Leták k testování dětí najdete v PDF podobě níže.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

·    doloží, že  prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než  90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem (nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě)

·   “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají  negativní výsledek, který není starší  48 hodin a nemají příznaky onemocnění

·        jsou  očkované (což děti nejsou).

Děti, které nepatří do některé skupiny výše uvedených, zůstávají doma. Rodiče mají nadále nárok na OČR.


  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ Vyskytná pro nový školní rok, proběhne v květnu 2021. Bližší informace k průběhu zápisu, včetně kritérií budou zveřejněny v dubnu 2021.

  Informace k platbě školného

Na základě uzavření MŠ se tento měsíc nebude strhávat školné. Pokud bude v měsíci dubnu docházka do MŠ obnovena, školné se bude doplácet za odchozené dny, při platbě v měsíci květnu. Za měsíc duben platba  školného odpadá z důvodu uzavření MŠ. 

           

           Za MŠ Vyskytná

           Miroslava Koutníková, Bc.

                    

soubor1.pdf
  soubor1.pdf